اخبار > اصطلاحات متداول درسربازی
 


  چاپ        ارسال به دوست

اصطلاحات متداول درسربازی

الف - ب - پ - ت -ج پ : پاتک:عمل پافندی باتمام یابخشی ازنیروهای پدافندکننده،ضدحال خوردن. پاخورده :کسی که زیاد پا میخورد،اکثرپیش بینی هایش درموردعمل یاموضوع پنهانی به نتیجه نمی رسد پاخوری:وقتی مشخص باشد که پیش بینی ها درمورد عمل یاموضوع پنهانی به نتیجه نمی رسد گفته می شود پادگان:سربازخانه ،محل یامنطقه ای که عناصری ازنیروهای زمینی ،هوایی ودریایی به طور مجتمع یامستقل درآن مستقرباشند. پاس بخش:فردی که مسئل تعویض پاسدارها یا نگهبان ها درساعت های معین است پاس نگهبانی:مدت زمانی که برای نگهبان معین شده تا نگهبانی دهد پاشتری:راه رفتن آهسته ،به طوری که صدای پاشنیده نشود ،دزدکی راه رفتن. پاطلایی:به سربازهایی که نمی توانند رژه بروند،اطلاق مس شود پافنگ:دستوربعداز پیش فنگ است .اسلحه پایین آورده می شود و درکناربدن قرار میگیرد پاکتی کردن:مرتب کردن و حالت دادن انتهای پتو آرم دارو ابتدای ملحفه دوم درتخت که به وصورت لبه پاکت نامه درست می کنند پامرغی:ازتنبیه های بدنی است دراین تنبیه نشسته و دست ها را پشت گردن به هم گره می زنندو به سمت جلو حرکت می کنند. پانچو:روپوش برزنتی یا پلاستیک کلاه دار که سربازها درهوای بارانی برای جلوگیری از خیس شدن به تن می کنند. پایان خدمت:مدت زمانی که از خدمت هرفرد میگذرد پایان دوره:مرخصی پایان دوره رامی گویند. پتوشتری:پتویی ساده ازجنس کرک که رنگ آن قهوه ای یاطوسی است پتوی آرم دار:پتویی از جنس کرک که در وسط آن آرم ارتش جمهوری اسلامی قر ار دارد پست دادن:نگهبانی دادن پدافند:اقداماتی بااستفاده از کلیه وسایل موجود برای دفع هجوم و یاانهدام دشمن انجام می شود پدرخدمتی:بهانه ای برای دوستی بیشتر است،مثلاسربازی که تاریخ اعزامش 18/8/81 باشد پدرخدمتی سربازی با تاریخ اعزام 18/8/82محسوب می شود پنج عمل:پنج عمل انگشت روی ماشه را گویندکه عبارت است از : 1.نشانه روی صحیح اولیه 2.حبس نفس 3.نشانه روی مجدد 5.کشیدن قوزک دوم ت : تاریخ ترخیص:روزی که خدمت سربازی تمام میشود تابچض:به اولین مرحله از عمل تفنگ ژ-3 گفته میشودکه شاملک1.تظاهر 2.ادخال 3.بسته شدن 4.چفت شدن 5.ضربت زدن است تجهیزات انفرادی:وسایل و ساز و برگ یک سربازکه در رزم و تمرینات صحرایی به آنها نیاز دارد. تخمین مسافت:اندازه گرفتن تقریبی مسافت یافاصله بین دونقطه به منظور تعیین درجه صحیح روی جنگ افزار،جهت تیراندازی دقیق و موثربرروی دشمن راگویند.گزارش صحیح محل نقاط. ترک پست:آن است که نگهبانی ،محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید. تشویقی:هرآنچه به خاطر حسن انجام وظیفه به شخص نظامی می دهند.می تواند وجه نقد ،مرخصی یااستراحت نگهبانی باشد تصویرخط نشانه:امتداد شعاع چشم که از چشم تیرانداز شروع و پس از عبور ازمرکز روزنه دستگاه درجه ونوک مگسک به زیرخال سیاه یا هدف ختم میشود. تفنگ ژ3:اسلحه ای است انفرادی که به وسیله برگه ی نظام آتش،به صورت نیمه خودکارو خودکارو ضامن درمی آیدباهوا،خنک،بافشارمستقیم گازباروت مسلح و باخشاب بیست تیری تغذیه می شود.به آن توپ دستی هم می گویند. تفنگ کلاشینکف: کلاشینکف ،سلاحی خودکارو انفرادی است که در تمام شرایط جوی قابل استفاده است ،برگه ناظم اتش سه وضعیتی (ضامن،رگباروتک تیر)داردو باخشاب های استاندارد60،40،30 تیری تغذیه باهوا خنک و بافشارغیرمستقیم گازباروت مسلح می شود توجیه نبودن:اطلاع نداشتن،آگاهی نداشتن ازیک موضوع یا از شیوه انجام دادن یک دستور توراهی:اگرفاصله پادگان محل خدمت بامحل سکونت سرباز،بیش از دویست کیلومترباشد موقع مرخصی راه دور ،ازیک تا چهار روز مرخصی به او تعلق می گیرد ج : جایگزینی:قسمتی که ابتدا سربازها به آن می روند و سپس باتوجه به نیاز هریگان تقسیم می شوند. جدول استحقاقی (21):جدولی که درآن تمام استحقاق یک سرباز مشخص شده است جدیدالتحویل:به سربازهایی که تازه به یگان آمده باشند (تقریبا به مدت 2 هفته)گفته می شود جشن ترخیصی:مراسمی که برای سربازهایی که خدمتشان ،تمام شده است.میگیرند جمعی:عضو،وابسته جناب:برای خطاب به درجات ستوانی،سرگردی،سرهنگی و وزراء هیئت دولت به کار می رود. جوجه فنگ:ازتنبیه های بدنی است .دراین تنبیه سرباز به شکم روی زمین دراز می کشد و دست ها و پاها ر ضربدری ه پشت درآورده و لوله اسلحه را بین دست ها و قنداق آن را بین پاها گیرمی دهد و بابند اسلحه می بندد .سپس دونفر سرو ته اسلحه را می گیرند و ازروی زمین بلند می کنند و نگه می دارند. جیمبو:سربازی که زیاد جیم می زند! جیم زدن:اززیر کار در رفتن ،زرنگی کردن جیم فنگ:دستوری است که میان سربازهایی که می خواهند جیم بزنند،ردو بدل می شود. چرا نداریم:اصطلاحی است در ارتش به این معنی که هیچ کس حق ندارد درمورد وظیفه ای که به او محول شده ،پرس و جو کند و یاعلت ان را جویا شود. چریک:سربازانی که بسیار فرز و تند هستند. چهاربند:بندی است مثل کش شلوار که در آن دوبندعقب،کوتاه ترا زدو بند جلو است و وقتی تجهیزات به فانسقه وصل می شود،به نگه داشتن فانسقه سرجای خودش کمک می کند. چهل و هشتی: به مرخصی هایی گفته می شود که زمان آن پنج شنبه بعدازظهر تا شنبه صبح حسن انجام وظیفه:تمام و کمال و بدون عیب و نقص انجام دادن وظیفه محول را گویند. حضور به موقع:بازگشت به موقع از مرخصی را گویند حفاظت گفتار:نگهداری زبان ازافشای مطالب طبقه بندی شده در هرزمان و مکان را گویند. حفره روباه:برای اینکه سربازها از دید و تیر دشمن درصحرا در امان بمانند.حفره ای می کنند و د رآن قرارمیگیرند دراردوگاهها به چاله جمع آوری زباله گفته می شود. حوزه نظام وظیفه:محلی که در آن تمام کارهای اداری مربوط به قبل ازاعزام هرسرباز انجام می شود ،اداره اعزام به خدمت خال سیاه:دایره سیاه رنگ وسط سیبل گویند خاموشی: موقع خواب ،زمانی که تمام لامپ ها خاموش می شود و سکوت کامل آسایشگاه را فرا میگیرد خان:شیارهای درون لوله اسلحه را گویند. خبر:عنصرارزیابی نشده هرفعالیت نظیر مشاهدات ،ارتباطات،گزارش ها،شایعات،تصورها،و سایر موارد را خبرمی گویند خبرچین:سربازی که خبرمی آورد سربازی که اعمال درست یاغلط دوستان خود را افشا می کند خبردار:ایستادن بدون هرگونه تکان خوردن راگویند.دراین روش ایستادن دست ها به صورت مشت شده روی باند شلوار به بدن می چسبد و پاشنه ها نیزبهم می چسبد و پنجه ها چهارانگشت بسته باهم فاصله دارند خدمه:به نظامی استفاده کننده ازیک جنگ افزار می گویند. خدمه تفنگ ژ-3 خدمت سربازی:مدت زمانی راگویند که افراد ذکورهرکشور پس ازرسیدن به سن بلوغ ،برابر مقررات وقوانین آن کشور درآن مدت ،مکلف به انجام وظیفه دریکی از نیروهای مسلح ان کشور باشند. خشاب:محفظه ای آهنی که تیرراجهت تغذیه اسلحه درون آن قرارمی دهند خط آتش:ردیفی که در آن تیراندازها قرارمی گیرند خط کمک:ردیفی که درآن کمک تیراندازها قرارمی گیرند خط نشانه:امتدادفرضی شعاع دیدکه از چشم تیرانداز شروع و باعبور از مرکز روزنه دستگاه درجه به نوک مگسک ختم می شود. خلا خدمتی:نهست،مدت زمانی که فرد نظامی درپادگان بدون مجوز حضورنداشته است خودکار:سربازی که بدون گفتن و تذکر دادن وظیفه خود ارانجام می دهد و همچنین اسلحه هایی که برای مسلح شدن بعد از اولین تیر،نیازی به تیرانداز ندارند خوشه:دومنحنی که شکل خوشه گندم دارد و درجات امیری استفاده می شود به منحنی خوشه ی گندم شکل که روی کلاه افسران قرار داردهم می گویند. درود:همان سلام است دژبان:مسئول کنترل ورود و خروج درپادگان را گویند دست فنگ:حمل تفنگ درحالت یورش یا پرش را گویند دراین حالت اسلحه به صورت مورب درامتداد بدن و درحالتی که مچ دست چپ درجلو شانه چپ و مچ دست راست نزدیک ران می باشد و خشاب روبه زمین است قرار می گیرد دستور:فرمان .ابلاغیه ای به صورت کتبی ،شفاهی یا از طریق مخابرات .اوامر ازیک مافوق یا مادون از قسمت خبرو اجرا تشکیل شده است. دمپایی ابری : اصطلاحا به کتلت های کلفت و تقریبا خام گفته می شود. دوش فنگ:قراز گرفتن روپوش اسلحه روی شانه و انتهای قنداق درکف دست به صورتی که دست،چسبیده به بدن و آرنج دارای زاویه 90 درجه باشد راگویند. راحت نشستن:دستوری است که طبق آن سرباز می تواند روی زمین بنشیند ،ولی دراین حالت پاها به صورت ضربدری جلوی بدن جمع می شود. ربماپ:دومین مر حله از عمل تفنگ ژ-3 است که شامل 1.رها شدن 2.بازشدن 3.مسلح شدن 4.اخراج 5.پرش است. ردپای مرغ:غذایی که معمولا با مرغ درست می شود ولی در آن از مرغ خبری نیست! رزم شبانه:عملیات نظامی یا آموزش هایی که در شب برای افزایش قدرت دید اجرا می شود. رژه فرانسوی:ازتنبیه های بدنی است ،دراین تنبیه ،فردموقع پامرغی رفتن ،دستور رژه را هم باید اجرا کند. رسد:یکانی است درارتش که موچک تر از دسته بزرگ تر از گروه است. رسته:آرمی است که روی یقه لباس نصب میشود و نشان دهنده تخصص فرد نظامی است. رفع گیر:برطرف شدن مشکلی که مانع شلیک شده است. ر:رکن، قسمت های اداری هریکان با مسئولیت های معین و مشخص ر 1: رکن یکم .وظایف آن حفظ استعداد دریکان،خدمات بهداشتی،مدیریت پرسنلی،مدیریت قرارگاه،حفظ انضباط و بالا بردن آن و حفظ روحیه است ر2:رکن دوم،وظیفه نهیه اطلاعات و آموزش اطلاعات و حفاظت فیزیکی را دارد ر3:رکن سوم،وظیفه آموزش سازمان،عملیات و طرح ریزی رادارد ر4:رکن چهارم،وظیفه آمارخدمات و ترابری ،تعمیرو نگهداری رادارد روپوش لوله:طعه ای پلاستیکی است که مانع ازآسب رساندن به دست ازحرارت و گرمای حاصل از شلیک می شود روحیه خدمتی:میزان آمادگی و سرحال بودن نظامی را می گویند زیلو:فرش برزنتی ،زیراندازی که درصحراو آموزش ها استفاده می شود ساچمه پلو:عدس پلو سازمان رژه:تعریفی که طبق آن سربازان درصفوف نه درنه به ترتیب قد می ایستند بهترین حالت سازمان رژه این است که وقتی به صف اول نگاه میکنی درهردیف بیشتر از یک نفر دیده نشود سان:بازدید رسمی از یکان ،مراسمی که به افتخار برخی از مقامات یا شخصیت ها و یا برای اهدای نشان به کارکنان نظامی برگزار می شود سان بیننده:کسی که در جایگاه می ایستدو نظاره گر یکان های نظامی رژه رونده است سپهبد:ازسرلشکر بالاتر و از ارتشبد پایین تر .درجه اش یک خوشه و سه ستاره است که روی شانه نصب می شودو امیرخطاب می شود ستوان سوم:بالاتر از استوار یکم و پایین تراز ستوان دوم .درجه اش یک ستاره است که روی شانه نصب می شود و سروان خطاب می شود. ستوان دوم:بالاتر از ستوان سوم و پایین تر از ستوان یکم.درجه اش و ستاره که روی شانه نصب می شود و سروان خطاب می شود. ستوان یکم:بالاتر از ستوان دوم و پایین تراز سروان درجه اش سه ستاره است که روی شانه نصب می شود و سروان خطاب می شود سرتیپ:بالاتر از سرتیپ دوم و پایین تر از سرلشکر.درجه اش یک خوشه و یک ستاره است که روی شانه نصب می شود و امیرخطاب می شود. سرتیپ دوم:بالاتر از سرهنگ و پایین تر از سرتیپ.درجه اش یک خوشه است که روی شانه نصب می شود و امیرخطاب می شود سرکار:به هرفرد نظامی بادرجه سرباز تا استوار گویند،لقبی که مردم به سربازها اطلاق می کنند سرباز:به عنوان پایین ترین درجه در یک نیروی نظامی است درعین حال لقب افتخاری برای هرنظامی محسوب می شود سردوشی:برروی شانه نصب می شودو نشانه طی یک دوره آموزشی است سرجوخه:درجه بالاتر از سرباز یکم و پایین تراز گروهبان سوم،درجه اش سه مستطیل طلایی رنگ هم اندازه است که روی آستین فرد نظامی نصب می شود. سرنیزه:خنجری که سراسلحه وصل می شود. سربازیکم:بالاتر از سرباز دوم ،درجه اش دو مستطیل طلایی رنگ است که روی آستین نصب می شود و سرکار خطاب می شود. ضربه پا:کوبیدن پا برزمین،به طوری که صدای آن شنیده شود ضربه چهارم:در«قدم رو»یا«بدورو»بعد از رد شدن هرسه پا ضربه پا زده می شود و این بستگی به «فرمان» دارد که ضربه پای راست یا چپ باشد طبقه بندی:ارزشیابی یک خبر ازنظر خطر افشای غیرمجازو قرا دادن آن در یکی از چهار نوع حیطه (به کلی سری،خیلی محرمانه،و محرمانه)به منظور تعیین محدودیت های لازم دردسترسی و جلوگیری از افزایش دسترسی های غیرمجاز. طبیعی کردن:پنهان کردن موضوع یاکاری که معروف ترین آن،آمار طبیعی کردن است! عامل اعصاب:مواد شیمیایی و کاربرد درجنگ که روی اعصاب تاثیر می گذارد و در مدت 5 تا 10 دقیقه موجب مرگ می شود ع.س:مخفف عقیدتی و سیاسی عقب گرد:گردش به عقب،گردش 180 درجه عقب نشینی:نوعی عملیات پدافندی که درآن تمام یا قسمتی انیروهای گسترش یافته ،ازدرگیری با دشمن دست می کشند عمل سلاح:کلیه اعمالی که قطعات سلاح انجام می دهند تایک فشنگ لیک شود و فشنگ دیگری درسلاح جایگزین شود غافلگیری :ضد حال خوردن به خاطرآمدن ناگهانی فرمانده!حمله به دشمن درزمان ،مکان و به طریقی که برای مقابله باآن آمادگی نداشته باشد. فانقسه:کمربند نظامی که معمولا طوسی رنگ است و سوراخ های روی آن برای نصب تجهیزاتی مانند جلد خشاب،جلدقطب نما و قمقمه به کار می رود فایل:همان مدارک فایل است(فایل،محل نگهداری پروژه ای است ،اما در فارسی اصطلاحا به خود«پرونده» نیز اطلاق می گردد فرار از خدمت:نهست(غیبت)نظامی که در مزان صلح بیشتر از 15 روز و در زمان جنگ بیش از 5 روزباشد. فرمان:دستور،که از دوقسمت خبرواجرا تشکیل شده است فرمانده:بالاترین درجه و مسئول هریکان فرنچ:بلور نظامی که چهارجیب دارد فریب:ازطریق تغییرشکل یا تحریف عملیات نظامی ،به منظور گمراه کردن دشمن ناگزیر است برخلاف خواسته های خود عمل کند. فشنگ:مهماتی که مغزی گلوله سرب است و علیه نفرات دشمن به کار می رود. فشنگ ثاقب:مغزی گلوله فولاد که برای موانع سخت به کار می رود فشنگ مانوری:گلوله ندارد و برای تجسم تیراندازی درمانورها و درمواقع سلام و تشریفات نظامی کاربرد دارد فشنگ مشقی:فاقد هرگونه مواد منفجره است و جهت تمرین پروخالی نمودن خشاب استفاده مرخصی استعلاجی:مدت استراحت پزشکی و بستری سربازان بیمار در بیمارستان،حداکثرایک ماه که جزء خدمت دوره ضرورت به حساب می آید مرخصی ویژه:مرخصی هایی که برای اعیاد و روزهای مذهبی به کارکنان وظیفه پیرو اقلیت های مذهبی می دهند مرخصی راه دور:همان مرخصی استحقاقی است مرخصی نزدیک:مرخصی های ساعتی و داخل شهری مرخصی :عدم حضور سرباز به صورت مجاز و بامدت معین،به منظور استراحت،تجدیدو ترمیم نیرو یا رسیدگی به کارهای شخصی مرخصی اضطراری:این مرخصی به درخواست کارکنانی که استحقاق نداشته باشند ،به علت امری ضروری یا غیر منتظره داده می شودواز حساب مرخصی های استحقاقی آینده کسر می گردد مشمول: هرفرد ایرانی از اول فروردین ماه سالگی که وارد هیجده سالگی می شود،مشمول خدمت وظیفه عمومی دوره ضرورت خواهد شد. معاف:کسی که به خدمت نرفته و کارت پایان خدمت دارد مقام معظم:برای خطاب به مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به کار می رود مقام محترم:برای خطاب به روسای قوای سه گانه به کار می رود من:حاضر،بله،سرباز درآمارها به جای بله می گوید«من» منطقه نظافت:منطقه ای است که به یک سرباز سپرده می شود تاروزانه آن را نظافت کند منور:گلوله ای که برای روشن کردن یک منطقه استفاده می کنند موتوری:سرباز با پایه خدمتی کم موتور بی آمار:به سرباز ی که تازه از آموزشی به یگان جدید آمده گفته می شود.گاهی برای اذیت کردن،به سرباز های قدیمی هم می گویند موج انفجار:وقتی که ماده ای منفجر می شود،توسعه هرنوع گاز و تراکم هوا،فشار یاموج فشاری ازطرف مرکز انفجار به طرف خارج حرکت نموده و هوای اطراف را به سرعت متراکم می نمایدودرنتجه موج انفجار به وجود می آید مین:مقدار ماده منفجره یاآتش زا است که درظرف قرار گرفته و به منظور خسارت زدن به دشمن استفاده می شود میدان مین:محلی که در آن مین گذاشته اند ،منطقه ممنوعه ای که سربازان وظیفه ،حق ورود به آن را ندارند میدان پرچم:میله ای سفید و بلند که پرچم بربالای آن برافراشته می شود،نشانه ای ازمانور،درمیدان آموزش به این معنا است که باید سریع دور میل پرچم بدوی و برگردی میدان موانع:محلی که درآن گودال ها،دیوارها،خرک های چوبی،نردبان های چوبی و عمودی و افقی و سایرموانع ساخته شده است .میدان موانع برای آموزش سربازها و به منظور چیره شدن و عبور از موانع مشابه و افزایش بردباری ،سرعت و چالاکی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.


١١:٥٧ - چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤    /    عدد : ٢٥٩٦٢    /    تعداد نمایش : ١٠١٨


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی